adresamun. Chişinău,
str. Meșterul Manole nr. 4
Lu
Ma
Mi
Jo
Vi
Du

Legislație

Acte normative

Acte normative privind activitatea instituţiei (textul actualizat al legilor și hotărîrilor de guvern al Republicii Moldova poate fi accesat pesite-ul www.legis.md )

 • Legea 235 din 01.12.2011 cu privire la activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii;
 • Hotărîrea de Guvern nr. 14/11.01.2023 cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor;
 • Hotărîrea de Guvern nr.1209/ 05.12.2018 cu privire la aprobarea Statului Instituţiei publice “Laboratorul Central Fitosanitar”;
 • Hotărîrea de Guvern nr. 994/ 12.2020 cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul a tarifelor la serviciile prestate de către instituţiile publice “Laboratorul Central de Testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice şi a produselor conservate”, “Laboratorul Central Fitosanitar” şi “ Centrul Republican de Diagnostic Veterinar”, a Nomenclatorului serviciilor prestate şi a tarifelor la acestea;
 • Hotărîrea de Guvern nr. 901/31.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire
  la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică;

 

Acte normative privind activitatea de încercări de laborator (textul actualizat al legilor și hotărîrilor de guvern al Republicii Moldova poate fi accesat pesite-ul www.legis.md )

 • Legea 228 din 23.09.2010 cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară;
 • Legea 68 din 05.04.2013 despre semințe;
 • Legea 119 din 22.04.2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar și fertilizanți;
 • Legea 186 din 10.07.2008 privind securitatea şi sănătatea în muncă;
 • Legea 19 din 04.03.2016 cu privire la metrologie;
 • Legea 20 din 04.03.2016 cu privire la standardizarea națională;
 • Legea 152/2022 cu privire la reglementarea și controlul organismelor modificate genetic
 • Hotarîrea de Guvern nr. 356/31.05.2012 pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii 228 din 23.09.2010 cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară;
 • Hotarîrea de Guvern nr.1191 din 23.12.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind limitele maxime admise de reziduuri ale produselor de uz fitosanitar din sau de pe produse alimentare şi hrană de origine vegetală şi animală pentru animale;
 • Hotarîrea de Guvern nr. 115 din 08.02.2013 privind controlul nitraților în produsele alimentare de origine vegetală;
 • Hotărîrea de Guvern nr. 558/22.07.2011 privind masurile de urgenţă din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea si răspîndirea în Republica Moldova a unor organisme daunatoare plantelor, produselor vegetale şi altor bune conexe supuse regimului de carantină fitosanitară;
 • Hotarîrea de Guvern nr.520 din 22 iunie 2010 Modificat prin HG nr.1017 din 28.11.17 Regulamentul sanitar privind contaminanţii din produsele alimentare;
 • Hotarîrea de Guvern 1405 din 10.12.2008 Norme sanitar-veterinare privind igiena nutrețurilor și conținutul substanțelor nedorite în nutrețuri;
 • Hotarîrea de Guvern 686 din  13.09.2012 Hotarire cu privire la aprobarea unor metode de analiză pentru controlul nutreţurilor;
 • Hotarîrea de Guvern nr. 415 din 21.06.2013 pentru aprobarea Normei privind producerea, controlul, certificarea şi comercialiyarea materialului de înmulţire şi de plantare fructifer.
 • Hotarîrea de Guvern nr. 418 din 09.07.2009 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice Producerea, certificarea,  controlul şi comercializarea materialului de înmulţire şi saditor viticol.

 

Standarde aprobate și implementate la nivel național

 • SM EN ISO/IEC 17025:2018 – Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări;
 • SM EN ISO 19011:2018 – Ghid pentru auditarea sistemelor de management;
 • SM ISO Ghid 33:2015 – Materiale de referință. Bune practici în utilizarea materialelor de referință;
 • SM EN ISO/IEC 17000:2020 – Evaluarea conformității. Vocabular și principii generale;
 • SM SR ISO/CEI 17043:2011Evaluarea conformităţii. Cerinţe generale pentru încercările de competenţă;
 • SM EN 12393-2:2015 – Produse alimentare de origine vegetală. Metode multireziduu pentru determinarea reziduurilor de pesticide prin GC sau LC-MS/MS. Partea 2: Metode de extracţie şi purificare;
 • SM EN 12393-3:2015 – Produse alimentare de origine vegetală. Metode multireziduu pentru determinarea reziduurilor de pesticide prin GC sau LC-MS/MS. Partea 3: Determinare şi încercări de confirmare;
 • SM EN 15662:2018Alimente de origine vegetală. Metă multiplă pentru determinarea reziduurilor de pesticide prin analiză bazată pe GC și LC după extracție/partiție cu acetonitril și purificare prin SPE dispersivă. Metodă modulară QuEChERS;
 • SM EN 15741:2020Hrană pentru animale: Metode de eșantionare și de analiză. Determinarea conținutului de pesticide organoclorurate (POC) și de policlorobifenili (PCB) prin GC/MS;
 • SM CEN/TS 17061:2020Produse alimentare. Linii directoare pentru etalonarea și determinarea cantitativă a reziduurilor de pesticide și a contaminaților organici utilizând metode cromatografice;
 • SM 233:2003 – Seminţe de porumb. Determinarea purităţii biologice a liniilor consangvinizate şi a gradului de hibridare la seminţele hibrizilor de porumb de prima generaţie prin metoda de electroforeză a proteinelor;
 • SM EN ISO 520:2013 – Cereale şi leguminoase. Determinarea masei a 1 000 boabe;
 • SM 214:2000 – Cereale. Metode de determinare a conţinutului de amidon;
 • SM SR EN ISO 24333:2012 Cereale şi produse din cereale. Eşantionare;
 • SM EN 15587:2019 Cereale şi produse cerealiere. Determinarea conţinutului de impurităţi în grâu (Triticum aestivum L.), grâu durum (Triticum durum Desf.), secară (Secale cereale L.) şi orz furajer (Hordeum vulgare L.) ;
 • SM SR EN ISO 712:2012 Cereale şi produse din cereale. Determinarea umidităţii. Metoda de referinţă;
 • SM EN ISO 6540:2019 Determinarea umidităţii (pentru boabe măcinate şi pentru boabe întregi) ;
 • SM EN ISO 7971-3:2019 Determinarea densităţii în vrac, denumită “masă per hectolitru”. Partea 3: Metoda de rutina;
 • SM SR EN ISO 20483:2016 Cereale şi leguminoase. Determinarea conţinutului de azot şi calculul conţinutului de proteină brută – metoda Kjeldhal;
 • SM SR ISO 6639-3:2012 Cereale şi leguminoase. Determinarea infestării ascunse cu insecte. Partea 3: Metoda de referinţă;
 • SM SR ISO 6639-4:2012 Cereale şi leguminoase. Determinarea infestării ascunse cu insecte. Partea 4: Metode rapide;
 • SM ISO 7970:2017 Grîu (Triticum aestivum L.). Specificaţii;
 • SM SR EN ISO 21415-1:2012 Grîu şi făină de grîu. Conţinut de gluten. Partea 1: Determinarea glutenului umed printr-o metodă manuală;
 • SM SR ISO 24557:2014 Leguminoase. Determinarea umiditatii. Metoda prin uscare la etuva;
 • SM SR ISO 605:2012 Leguminoase. Determinarea impurităţilor, dimensiunilor, mirosurilor străine, insectelor şi a speciilor şi soiurilor. Metode de analiză;
 • SM SR EN 16378:2014 Cereale. Determinarea conţinutului de impurităţi în porumb (Zea mays, L.) şi sorg (Sorghum bicolor, L.) ;
 • SM SR ISO 24557:2014 Leguminoase. Determinarea umidităţii. Metoda prin uscare la etuvă;
 • SM ISO 3972:2014 Analiză senzorială. Metodologie. Metoda de investigare a sensibilităţii gustului;
 • SM SR EN ISO 3093:2012 Grîu, secară şi făinuri corespun-zătoare, grîu durum şi făină grifică de grîu durum. Determinarea indi-celui de cădere conform Hagberg-Рertren;
 • SM SR EN ISO 664:2012 Seminţe oleaginoase. Reducerea eşantionului de laborator la eşantionul de analiză;
 • SM EN ISO 665:2020 Seminţe oleaginoase. Determinarea conţinutului de apă şi de materii volatile;
 • SM SR EN ISO 658:2012 Seminţe oleaginoase. Determinarea conţinutului de impurităţi;
 • SM SR EN ISO 659:2012 Seminţe oleaginoase. Determinarea conţinutului de ulei (Metodă de referinţă);
 • SM SR ISO 729:2012 Seminţe oleaginoase. Determinarea acidităţii libere a uleiurilor;
 • SM SR ISO 5500:2012 Şroturi de oleaginoase. Eşantionare;
 • SM SR ISO 5502:2012 Şroturi de oleaginoase. Prepararea probelor de analizat;
 • SM SR ISO 749:2012 Reziduuri de seminţe oleaginoase. Determinarea cenuşii totale;
 • SM SR ISO 735:2012 Reziduuri de seminţe oleaginoase. Determinarea cenuşii insolubile în acid clorhidric;
 • SM SR ISO 5506:2012 Produse derivate de soia. Determinarea activităţii ureazice;
 • SM ISO 771:2016 Șroturi. Determinarea conținutului de apă și substanțe volatile;
 • SM SR ISO 6496:2012 Nutreţuri. Determinarea conţinutului de umiditate şi de alte substanţe volatile;
 • SM SR EN ISO 6865:2012 Nutreţuri. Determinarea conţinutului de fibră brută. Metoda cu filtrare intermediară;
 • SM SR ISO 6492:2012 Nutreţuri. Determinarea conţinutului de grăsime;
 • SM SR EN ISO 661:2012 Grăsimi şi uleiuri de origine animală şi vegetală. Pregătire probă pentru analiză;
 • SM EN ISO 662:2016 Grăsimi şi uleiuri de origine animală şi vegetală. Determinarea conţinutului de apă şi substanţe volatile;
 • SM EN ISO 663:2017 Grăsimi şi uleiuri de origine animală şi vegetală. Determinarea conţinutului de impurităţi insolubile;
 • SM SR EN ISO 5555:2012 Uleiuri şi grăsimi de origine vegetală şi animală. Eşantionare;
 • SM EN ISO 660:2021 Grăsimi şi uleiuri de origine animală şi vegetală. Determinarea indicelui de aciditate şi a acidităţii;
 • SM SR EN ISO 16050:2012 Produse alimentare. Determinarea aflatoxinei B1 şi a conţinutului total de aflatoxine B1, B2, G1 şi G2 în cereale, nuci şi produse derivate. Metoda prin cromatografie de lichide de înaltă performanţă;
 • Politicile MOLDAC

 

Standarde şi reglementări internaţionale (textul actualizat al reglementărilor internaționale poate fi accesat pe site-urile www.eurlex.eu, www.ilac.org, www.acreditare.md, www.eurachem.org, *www.eppo.int,  www.seedtest.org )

 • Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93;
 • Regulamentul (CE) nr. 396/2005 cu modificările şi completările ulterioare, privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animala pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE
 • Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 cu modificările şi completările ulterioare, privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor
 • Regulamentul (CE) nr. 574/2011 din 16 iunie 2011 de modificare a anexei I la Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de nitriți, melamină, Ambrosia Și transferul de anumite coccidiostatice sau histomonostatice, precum și de consolidare a anexelor I și II cu modificarile si completarile ulterioare (Regulamentul (UE) nr. 744/2012 (nivel maxim pentru endosulfan)
 • Regulamentul (CE)  2072/2019 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 noiembrie 2019 de stabilire a condițiilor uniforme de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește măsurile de protecție împotriva dăunătorilor plantelor, și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 690/2008 al Comisiei și de modificare a Comisiei de punere în aplicare Regulamentul (UE) 2018/2019
 • Directiva Consiliului European, nr. 29/2000/CE din 8.05.2020 privind măsurile de protecţie împotriva întroducerii în comunitate a unor organisme dăunatoare plantelor sau produselor vegetale şi împotriva răspîndirii lor în comunitate- versiunea consolidata;
 • EPPO Standards on phytosanitary measures
 • International Rules for Seed Testing
 • ISTA Accreditation Standard for Seed Testing and Seed Sampling
 • ILAC-G24:2022 – Guidelines for the determination of calibration intervals of measuring instrument;
 • ILAC G8:09/2019 – Liniile directoare privind regulile de decizie și declarațiile de conformitate;
 • ILAC G9:2005Guidelines for the Selection and Use of Reference Materials
 • ILACG18:04/2010 Guideline for the Formulation of Scopes of Accreditation for Laboratories
 • ILAC P10:07/2020 – ILAC Policy on Metrological Traceability of Measurement Results
 • ILAC P14:09/202009/2020 ILAC Policy for Measurement Uncertainty in Calibration
 • EA-4/14 INF:2003– Selection and use of reference materials
 • EA-4/18 G:2021 – Guidance on the level and frequency of proficiency testing participation
 • EA-4/21 INF:2018 Guidelines for the assessment of the appropriateness of a small interlaboratory comparisons withit the process of laboratory accreditation
 • EA-4/22 G:2018 EA Guidance on Accreditation of Pesticide Residues Analysis in Food and Feed
 • Eurachem Guide editia 3, 2021 Selection, Use and Interpretation of Proficiency Testing (PT) Schemes by Laboratories
 • EURACHEM Guide, 2 ed. 2014 The Fitness for Purpose of Analytical Methods. (A Laboratory Guide to Method Validation and Related Topics)
 • EURACHEM Guide, 1 ed. 2019 Planning and Reporting Method Validation Studies (Supplement to Eurachem Guide on the Fitness for Purpose of Analytical Methods)
 • EURACHEM/CITAC Guide CG 4, 3 ed. 2012 Quantifyng Uncertainty in Analitical Measurement
 • EURACHEM/CITAC Guide, 2 ed. 2021 Use of Uncertainty information in compliance assessment
 • EEE/RM/062rev3, 2002 The Selection and Use of Reference Materials
 • Ministery of PublicHealth, TheNetherlands Analytical Methods for Pesticide Residues in Food stufts
 • SANTE 11312/2021 Supersedes SANTE 12682/2019 Implemented by 01.01.2022 Guidance Document on Analytical Quality Control and Method Validation Procedures for Pesticide Residues Analysis in Food and Feed

ULTIMELE NOUTĂTI

vezi mai mult